گالری کیک لاو و عاشقانه

گالری کیک های عاشقانه و لاو

 برای ثبت سفارش  تماس بگیرید.

کیک تولد قلبی
L1

حداقل وزن برای سفارش: 2.5 کیلو

کیک تولد عشقولانه
L2

حداقل وزن برای سفارش: 2.5 کیلو

کیک-لاو-پله
L3

حداقل وزن برای سفارش: 3  کیلو

کیک-لاو-مشکی
L4

حداقل وزن برای سفارش:2.5 کیلو

کیک-تولد-قلبی-خرسی
L5

حداقل وزن برای سفارش:2.5 کیلو

کیک-تولد-قلب-سفید
L6

حداقل وزن برای سفارش: 3 کیلو

کیک-لاو-زرد
L7

حداقل وزن برای سفارش: 2.5 کیلو

کیک-لاو-گل
L8

حداقل وزن برای سفارش: 2.5  کیلو

کیک-لاو-پرچمی
L9

حداقل وزن برای سفارش:3 کیلو

کیک-لاو-دو-نفر
L10

حداقل وزن برای سفارش:2.5 کیلو

کیک-لاو-بال-فرشته
L11

حداقل وزن برای سفارش: 3 کیلو

کیک-تولد-فوندانت-خامه-لاو
L12

حداقل وزن برای سفارش: 3کیلو

کیک تولد خامه ای قلبی
L13

حداقل وزن برای سفارش:2  کیلو

کیک-تولد-قلب-خرسی
L14

حداقل وزن برای سفارش:2.5 کیلو

کیک-تولد-لاو-خامه
L15

حداقل وزن برای سفارش: 2 کیلو

کیک-تولد-خامه-ای-شکوفه
L16

حداقل وزن برای سفارش: 2.5 کیلو

کیک-تولد-خامه-لاو
L17

حداقل وزن برای سفارش: 2کیلو

کیک-تولد-خامه-دایره
L18

حداقل وزن برای سفارش:2  کیلو

کیک-لاو-قلبی
L19

حداقل وزن برای سفارش:2.5 کیلو

کیک-تقویمی-لاو
L20

حداقل وزن برای سفارش: 2.5 کیلو

کیک ضربانی
L21

حداقل وزن برای سفارش: 2 کیلو

Call Now Button